Česky English Deutsch Russian
Drobečková navigace

UNIT PLUS s.r.o. > O nás > Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

UNIT PLUS s.r.o.

obchodní podmínky tak, jak jejich použití předpokládá (připouští) zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „OZ“) v ustanovení § 1751

 

1.                  Účel a rozsah platnosti

1.1            Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví obecné podmínky prodeje mezi obchodní společností UNIT PLUS s.r.o., se sídlem Velenická 95, Plzeň,

IČ: 64832759, zapsané do OR Krajským soudem v Plzni, C 7439, jako Společností a jejími zákazníky.

1.2            VOP tvoří jako příloha nedílnou součást každé nabídky (smlouvy) uzavřené mezi Společností a zákazníkem ohledně dodávky zařízení nebo výrobků.

1.3            Písemná ujednání stran mají přednost před těmito VOP.

1.4            Společnost je oprávněna VOP jednostranně změnit či zrušit. Změněnými VOP se však řídí pouze vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.

1.5            Tyto VOP se vztahují na výrobky a služby, které Společnost nabízí svým zákazníkům v oblasti strojírenské zakázkové výroby a to zejména v oblastech:

- vývoje a výroby jednoúčelových strojů a zařízení
- výroby nestandardně tvářených dílů
- vývoje a výroby přípravků a nářadí a to zejména pro tváření za studena a montáž
- výroby dílů a skupin dle specifických požadavků zákazníka
- všeobecné strojírenské výroby
- výroby vlastních výrobků

1.6            Tyto VOP se vztahují na všechny objednávky zákazníka a použijí se zejména v těch případech, kdy není ohledně konkrétní dodávky uzavřena samostatná písemná smlouva a existence a obsah VOP jsou stranám známy.

 

2.                  Nabídka, uzavření smlouvy, místo plnění, termín plnění, jakost a předání plnění

2.1            Místem plnění pro veškerý obchodní styk je sídlo Společnosti.

2.2            Zákazník projevuje svoji vůli uzavřít smlouvu se společností zasláním objednávky na konkrétní plnění. Na objednávku reaguje Společnost zasláním nabídky.

2.3            K uzavření závazné smlouvy podle těchto VOP dochází v okamžiku, kdy zákazník bez výhrad potvrdí přijetí nabídky. Přijetím nabídky ve lhůtě pro její přijetí (v tam uvedené době její platnosti ) je ve smyslu ustanovení § 2079 OZ uzavřena smlouva. Zákazník není oprávněn sám v obsahu nabídky činit jakékoliv změny. Pokud zákazník předloženou nabídku změní, není uzavřena smlouva, ale jedná se v takovém případě o odmítnutí nabídky a změněná nabídka se považuje za novou nabídku (§ 1740 a násl. OZ).  Pokud Společnost změněnou nabídku potvrdí, je smlouva v rozsahu změněné nabídky uzavřena.

2.4            Pokud v písemné nabídce Společnosti není stanovena lhůta platnosti nabídky, má se za to, že nabídka platí závazně 3 měsíce.

2.5            Termín plnění nebo částečného plnění zakázky stanoví Společnost s ohledem na své kapacitní možnosti. V případě, že zákazník trvá na závazném termínu plnění, musí být tato podmínka Společností písemně odsouhlasena.

2.6            Kontrolu jakosti dodávky zajišťuje Společnost na svých pracovištích interní instrukcí o provádění vstupní, operační a výstupní kontroly a shodu s požadavky zákazníka potvrzuje pracovník technické kontroly na dodacím listu dodávky. Samostatný kontrolní protokol je na dodávku vystaven pouze v případě, že je to předem písemně dohodnuto.

2.7            O dokončení zakázky je zákazník informován písemně nebo telefonicky a zakázku přebírá obvykle v sídle Společnosti. Dokladem o bezchybném předání kompletní zakázky, nebo její části, je dodací list Společnosti potvrzený zákazníkem, nebo jím pověřeným přepravcem. V dodacím listu jsou uvedeny všechny položky dodávky, tedy i doklady související s dodávkou.

2.8            V případě, že zakázku přepravuje k zákazníkovi Společnost vlastním dopravním prostředkem, předává tuto zakázku zákazníkovi pověřený zástupce Společnosti na základě dodacího listu obdobně jako v bodě 2.7..

2.9            Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu (po seznámení se s obsluhou dodaného zařízení), zpravidla však před podpisem předávacího protokolu, zkontrolovat předmět dodávky. Zákazník je povinen před podpisem předávacího protokolu oznámit Společnosti jakékoliv zjištěné vady a nejasnosti týkající se funkce předmětu dodávky. Na neoznámené zjevné a vizuálně zjistitelné vady nebude brát Společnost později zřetel. Společnost dále nebude brát ohled na pozdější námitky, že byla zákazníkovi nedostatečně vysvětlena funkce dodaného zařízení a způsob jeho řádného užívání.

2.10        V případě reklamací, které se týkají rozměrů, geometrie nebo funkce dodávky je nutné, aby zákazník tuto reklamaci písemně uplatnil co nejdříve po zjištění vady a v každém případě před jakýmkoliv dalším zpracováním, nebo jiným použitím této dodávky. Zákazník musí umožnit Společnosti přezkoumat předmět reklamace (tvrzenou vadu dodávky) na neporušené dodávce buď na vlastním pracovišti, nebo v sídle Společnosti. V případě sporu bude reklamace řešena ve spolupráci s nezávislou certifikovanou společností.

 

3.                  Cena a platební podmínky

3.1            Cena za dodávku je stanovena na základě cenové kalkulace Společnosti, přičemž Společnost zákazníka informuje pouze o konečné ceně, pokud písemně není dohodnuto jinak.

3.2            Fakturu za dodávku (daňový doklad) vystavuje Společnost na základě dodacího listu potvrzeného zákazníkem a to ve lhůtě splatnosti 14 dnů od data potvrzení dodacího listu. Delší lhůta splatnosti musí být písemně dohodnuta před převzetím zakázky. Společnost si vyhrazuje právo, zejména u nových odběratelů, vyžadovat zálohové platby, nebo dílčí platby v hotovosti. Platbu (doplatek) provede zákazník až po přejímce jakosti a kompletnosti zakázky v sídle Společnosti.

3.3            V případě prodlení se splatností pohledávky je Společnost oprávněna vedle zákonného úroku z prodlení také smluvní úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Veškeré náklady na vymáhání pohledávky jdou k tíži zákazníka.

3.4            Předmět dodávky zůstává ve vlastnictví Společnosti až do úplného zaplacení sjednané ceny. Společnost má v souladu s ustanovením § 1395 OZ právo zadržet dodávku zákazníka v případě, že má vůči zákazníkovi neuhrazené pohledávky.

 

4.                  Vyšší moc

4.1            Pro potřeby VOP se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které smluvní strany nemohly předvídat při uzavření smlouvy a které znemožňují jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních závazků. Jedná se například o povodně, požáry, přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu apod.

4.2            O zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout uvedenou definici vyšší moci, je povinna postižená strana druhou stranu vyrozumět bez zbytečného odkladu (pokud tomu nebrání technické překážky).

 

5.                  Závěrečná ustanovení

5.1            Právní vztahy smluvních stran se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy.

5.2            Spory, vyplývající z uzavřené smlouvy, které nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou řešeny příslušným soudem.

5.3            VOP se vztahují na veškeré dodávky Společnosti zákazníkovi obsažené ve smlouvě (akceptované nabídce Společnosti) a dodacích listech.

5.4            Tyto VOP nahrazují veškeré, dříve vydané dodací, platební nebo jiné podmínky, vztahující se na plnění poskytovaná Společností zákazníkům.

5.5            Tyto VOP vstupují v platnost od 01. 01. 2015 a vůči konkrétnímu zákazníkovi jsou účinné dnem uzavření smlouvy za podmínky, že jsou její součástí, nebo pokud jsou stranám známy (§ 1751 odst. 1) OZ).


V Plzni dne: 01. 01. 2015
Ředitel společnosti: Ing. Pavel Brabec v.r.

Pracovní příležitosti

Vážení návštěvníci, do naší společnosti hledáme nové kolegy, více informací zde.

Ivan Blyznets
UNIT PLUS s.r.o.